Algemene gegevens:

Naam: “THE GLORY HOUSE” International Christian Church
Adres: Tjotterlaand 1, 1503 LA Zaandam
Datum oprichting: 4 maart 2018
Datum ANBI toekenning: 4 maart 2018
IBAN nummer: NL 54 RABO 0329410016
RSIN nummer: 858655561
KVK nummer: 71293701
Website: www.thegloryhouse.nl
E-mail algemeen: info@thegloryhouse.nl

Contact pastoraat: revhill@thegloryhouse.nl
Contact administratie: info@thegloryhouse.nl

Bestuur

Het bestuur van Het kerkgenootschap “THE GLORY HOUSE” International Christian Church bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Hillary Edafe Warre-Okposo
Penningmeester: Vida Bentsil
Secretaris: Shercinio Marciano Eric Ware

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Ons beleidsplan geeft inzicht in:

 • Het werk dat Het kerkgenootschap doet
 • De manier waarop Het kerkgenootschap geld werft
 • Het beheer van het vermogen van Het kerkgenootschap
 • De besteding van het vermogen van Het kerkgenootschap

Doelstelling: Het kerkgenootschap stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

Het kerkgenootschap beoogt het algemeen nut.

Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het houden van samenkomsten;
 • prediking van het evangelie;
 • jeugd- en kinderwerk;
 • het houden van bijbelstudiekringen;
 • het houden van gebedskringen;
 • het geven van godsdienstonderwijs;
 • het verlenen van pastorale zorg;
 • zorg te verlenen aan weduwen en wezen;
 • het verspreiden van evangelische lectuur;
  evangelisatie;
 • ondersteuning van de missie in binnen en buitenland;
  alle andere wettige en passende middelen.

Het kerkgenootschap heeft wekelijkse bijeenkomsten:

 • Zondagmorgen: eredienst met uitgebreid kinderwerk
 • Dinsdagavond: gebedsdienst
 • Vrijdagavond: bijbelstudie

Het kerkgenootschap heeft in het jaar de volgende activiteiten:

 • Alpha cursus
 • Huwelijkstrainingen
 • Themadagen (kinderen/mannen/vrouwen/koppels)
 • Dooplessen en doopdiensten

De geloofsbelijdenis van Het kerkgenootschap luidt als volgt:

God is de Schepper en Heerser van het universum. Hij bestaat eeuwig in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn gelijk en is één God

De mens is geschapen om altijd te bestaan. Hij zal eeuwig bestaan gescheiden van God door de zonde, of in eeuwigheid bestaan in eenheid met God door bekering en redding. Om in eeuwigheid gescheiden te zijn van God is een hel. Om in eeuwigheid in eenheid met Hem te zijn is eeuwig leven. Hemel en Hel zijn plaatsen van eeuwig bestaan

Redding is een gave van God aan de mens. De mens kan zijn zonden nooit goed maken door zelf-verbetering of goede werken. Alleen door te vertrouwen op Jezus Christus, Hem belijden als Heer en Gods enige offer van berouw, kan de mens gered worden van de straf van de zonde. Eeuwig leven begint op het moment dat men Jezus Christus in zijn/haar leven aanneemt door geloof.

De Bijbel is Gods woord aan alle mensen. Het is geschreven door menselijke schrijvers, onder de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Het is de hoogste bron voor Christelijk geloof en leven. Omdat het geïnspireerd is door God, is het de waarheid zonder fouten

De mens is geschapen in de gelijkenis van God, om zoals Hem te zijn in karakter. Hij is het hoogste object van Gods schepping. Ook al heeft de mens veel potentie om goed te doen, is hij besmeurd met een ongehoorzame houding naar God toe genaamd “zonde”. Deze houding scheidt de mens van God

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is gelijk met de Vader. Jezus leefde een zondeloos menselijk leven en heeft Zichzelf opgeofferd als het perfecte offer voor de zonde van alle mensen door te sterven aan een kruis. Na drie dagen stond Hij op uit de dood om Zijn kracht te tonen over dood en leven. Hij steeg op naar de heerlijkheid van de Hemel en zal weer terugkomen op aarde om te regeren als Koning der koningen en Here der heerscharen.

De Heilige Geest is gelijk met de Vader en de Zoon als God. Hij is aanwezig in de wereld om de mens bewust te maken van hun behoefte aan Jezus Christus. Hij leeft ook in elke Christen vanaf het moment van redding. Hij geeft de Christen de kracht om te leven, om geestelijke waarheden te begrijpen, en de leiding om het goede te doen. De Christen is ernaar op zoek om elke dag te leven door Zijn leiding

Omdat God de mens eeuwig leven geeft door Jezus Christus, is de gelovige zeker van redding voor eeuwigheid. Redding wordt behouden door de genade en kracht van God, niet door eigen prestatie. Het is de genade en behoudeniskracht van God die deze zekerheid geeft.