Wij geloven allereerst in de schepping door God. Zo uniek en complex de mens in elkaar zit, moet daar een intelligente hand aan gezeten hebben. Er is in deze wereld nog niks ontdekt dat zo complex is, waar geen intelligent hand aan heeft gezeten.

Deze intelligente maker heeft ons een eigen wil gegeven en wij hebben de keuze gemaakt om hem te dienen door te leven zoals hij dat wilt. Dat betekent dat alles wat we doen uit liefde is.

Over God

God is de Schepper en Heerser van het universum. Hij bestaat eeuwig in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn gelijk en is één God. Genesis 1:1,26,27; 3:22; Psalm 90:2; Matteüs 28:19; 1 Petrus 1:2; 2 Korintiërs 13:14

Over de mens

De mens is geschapen in de gelijkenis van God, om zoals Hem te zijn in karakter. (Genesis 1:27) Hij is het hoogste object van Gods schepping. (Psalm 8:3-6) Ook al heeft de mens veel potentie om goed te doen, is hij besmeurd met een ongehoorzame houding naar God toe genaamd “zonde”. Deze houding scheidt de mens van God. Jesaja 53:6a, Romeinen 3:23;  Jesaja 59:1,2

Over de eeuwigheid

De mens is geschapen om altijd te bestaan. Hij zal eeuwig bestaan gescheiden van God door de zonde, of in eeuwigheid bestaan in eenheid met God door bekering en redding. Om in eeuwigheid gescheiden te zijn van God is een hel. Om in eeuwigheid in eenheid met Hem te zijn is eeuwig leven. Hemel en Hel zijn plaatsen van eeuwig bestaan. Johannes 3:16; Romeinen 6:23; Openbaring 20:15; 1 Johannes 5:11-12; Matteüs 25:31-41

Over Jezus Christus

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is gelijk met de Vader. Jezus leefde een zondeloos menselijk leven en heeft Zichzelf opgeofferd als het perfecte offer voor de zonde van alle mensen door te sterven aan een kruis. Na drie dagen stond Hij op uit de dood om Zijn kracht te tonen over dood en leven. Hij steeg op naar de heerlijkheid van de Hemel en zal weer terugkomen op aarde om te regeren als Koning der koningen en Here der heerscharen. Matteüs 1:22,23; Jesaja 9:6; Johannes 1:1-5, 4:10-30; Hebreeën 4:14,15;  1 Korintiërs 15:3,4; Romeinen 1:3,4; Handelingen 1:9-11; 1 Timoteüs  :14,15; Titus 2:13

Over redding

Redding is een gave van God aan de mens. De mens kan zijn zonden nooit goed maken door zelf-verbetering of goede werken. Alleen door te vertrouwen op Jezus Christus, Hem  belijden als Heer en Gods enige offer van berouw, kan de mens gered worden van de straf van de zonde. Eeuwig leven begint op het moment dat men Jezus Christus in zijn/haar leven  aanneemt door geloof.

Romeinen 6:23; Efeziërs 2:8,9; Johannes 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galaten 3:26; Romeinen 5:1

Over de Heilige Geest

De Heilige Geest is gelijk met de Vader en de Zoon als God. Hij is aanwezig in de wereld om de mens bewust te maken van hun behoefte aan Jezus Christus. Hij leeft ook in elke Christen vanaf het moment van redding. Hij geeft de Christen de kracht om te leven, om geestelijke waarheden te begrijpen, en de leiding om het goede te doen. De Christen is ernaar op zoek om elke dag te leven door Zijn leiding. 2 Korintiërs 3:17; Johannes 16:7-13, 14:16,17; Handelingen 1:8; 1 Korintiërs 2:12, 3:16; Efeziërs 1:13; Galaten 5:25; Efeziërs 5:1

Over de bijbel

De Bijbel is Gods woord aan alle mensen. Het is geschreven door menselijke schrijvers, onder de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Het is de hoogste bron voor Christelijk geloof en leven. Omdat het geïnspireerd is door God, is het de waarheid zonder fouten. 2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:20,21; 2 Timoteüs 1:13; Psalmen 119:105,160, 12:6; Spreuken 30:5

Over de eeuwige zekerheid

Omdat God de mens eeuwig leven geeft door Jezus Christus, is de gelovige zeker van redding voor eeuwigheid. Redding wordt behouden door de genade en kracht van God, niet door eigen prestatie. Het is de genade en behoudeniskracht van God die deze zekerheid geeft. Johannes 10:29; Hebreeën 7:25; 10:10,14; 1 Petrus 1:3-5